• fe894ec5
  • A3 (3)_副本00
  • A4 (5)_副本
  • IMG_1239_副本

චීනයේ ප්‍රමුඛ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටි නිෂ්පාදකයා ලෙස, හයිබර් ක්‍රීඩාව ගෝලීය පාරිභෝගිකයින්ට හැරවුම් යතුරු ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා විසඳුම් සපයයි. සවිස්තරාත්මක සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය සිට ස්ථාපනය කිරීම, උසස් තත්ත්වයේ සහ දැරිය හැකි ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටි සැපයීම යන සමස්ත ක්‍රියාවලියම අපි ආවරණය කරමු.විස්තර ලබා ගන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න